• Icona ca_ES
  • Icona es_ES

Avís legal

http://www.clubnauticgarraf.com
DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.
De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del portal  web és:

Club Nàutic Garraf
Escullera de Ponent, s/n, 08871,Garraf
NIF:G08490963/ NIF:(European  VAT Number): G08490963
El Club Nàutic Garraf és una entitat sense ànim de lucre que està inscrita al Registre del Consell Català de l’Esport amb número d'inscripció 05248.
Tel: 93 632 00 13         E-mail:info@clubnauticgarraf.com
Ultima actualització 02/10/2019

1. INTRODUCCIÓ
El presentAviso Legal regula l'ús del portal web http://www.clubnauticgarraf.comtitularitat de Club Nàutic Garraf.
L'accés al portal web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

2. ACCEPTACIÓ
La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de totes les condicions i termes d'ús inclosos en el present Avís Legal.
Es recomana als usuaris llegir atentament aquests avislegal de forma periòdica, ja que les condicions d'ús d'aquest, poden ser modificats.
Club Nàutic Garraf, es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible al portal web , indicant la data de l'última actualització en la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats en aquestportal web, una vegada modificades les condicions d'ús d'aquesta , s'entendrà que accepta les modificacions realitzades en el mateix.
3. NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT
L'accés i navegació en aquest portal web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell. Club Nàutic Garraf, realitza els màxims esforços perquè la navegació sigui en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant aquesta.
El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el portal web.
4. OBLIGACIONS DE L'USUARI
4.1 Obligació de fer un ús correcte delportal web
Les condicions s d'accés i ús d'aquestportal web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol mena d'actuació en perjudici de Club Nàutic Garraf, i contrària al present avislegal.
L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Club Nàutic Garraf, o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar elportal web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d'altres usuaris.

4.2 Prohibicions
Queda prohibit l'ús d'aquest portal web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:
1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
2) Realitzar, usant els continguts d'aquest portal web, qualsevol mena de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'aquest portal web.
5. ACTUALITAT
La informació que apareix en el present portal web és la vigent en la data de la seva última actualització. Club Nàutic Garraf es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació del present portal web, podent limitar o no permetre l'accés al mateix.

6. CONTINGUT DEL PORTAL WEB I XARXES SOCIALS
Club Nàutic Garraf es compromet a realitzar els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer al present portal web.
Club Nàutic Garraf no garanteix, ni es responsabilitza dels errors al portal web  respecte als continguts proporcionats pels tercers anunciants, o col·laboradors  especialment  de les conseqüències que poguessin derivar-se d’aquests.
Només està permès descarregar i imprimir imatges i d’altre informació continguda al portal web  amb finalitats estrictament privades, no lucratius ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.
Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda al present portal web  per bolletins informatius electrònics, intranet d'empreses o internet; així com concedir llicències, i vendre o distribuir les imatges per qualsevol mitjà sense l'autorització expressa i per escrit de Club Nàutic Garraf.
Club Nàutic Garraf en cap cas serà responsable de les manifestacions que poguessin dur a terme els usuaris, interessat o client del servei i l'eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses al present portal web  és exclusiva dels qui les realitzin o duguin a terme. Queda prohibida qualsevol mena de transmissió de dades que els usuaris, interessat o client puguin realitzar al present portal web , a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per Club Nàutic Garraf que suposi infracció dels drets de propietat de tercers, o el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització deconductes que pugui ser constitutiva d'infracció penal.
Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació per part dels usuaris, interessat o client de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d'usuaris o al personal de Club Nàutic Garraf Especialment, resta prohibida la inclusió o comunicació d'aquells   continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el consentiment exprésd’aquestes, així com aquelles manifestacions que  menyscabin o desprestigiïn el crèdit de Club Nàutic Garraf, constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del portal web , de la xarxa, els equips informàtics de Club Nàutic Garraf o tercers, així com l'accés al portal web  per part de la resta d'usuaris, interessats o clients.

Club Nàutic Garraf es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés a qualsevol usuari interessat o client que realitzi alguna de les conductes relacionades en el present apartat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tota la informació continguda en aquestportal web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d'autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d‘abril, pel qual s'aprova el text de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Club Nàutic Garraf, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol mena  de cessió, del tot o part del contingut d'aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegit per les normes de propietat intel·lectual.
Tot el contingut del portal web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis deltitular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició són propietat exclusiva deltitular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.
Cap part del contingut del portal web podrà ser modificada, copiat, distribuït, descarregada, extret, mostrada, publicat, transmès o venut de cap manera o per cap mitjà, total o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Club Nàutic Garraf.
8. MARQUES REGISTRADES
Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Club Nàutic Garraf, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d'aquestportal web que sigui objecte de protecció d'acord amb la legislació vigent relativa a propietat intel·lectual i industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al titular.
9. POLÍTICA DE PRIVADESA
Si vol conèixer la nostra política de privadesa o de protecció de dades llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVADESA.
10. POLÍTICA DE COOKIES
Si vol conèixer la nostra política de  cookies, llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.
11. HIPERENLLAÇOS
L'usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de Club Nàutic Garraf, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:
1) L'enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
2) Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que vinculin aquest portal web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents de la  mateixa.
3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Club Nàutic Garraf, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.
4) En cap cas, s'expressarà a la pàgina on se situï l'enllaç que Club Nàutic Garraf ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d'una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de Club Nàutic Garraf, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per Club Nàutic Garraf, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb  el portal web de Club Nàutic Garraf, en la forma establerta en aquesta clàusula.
En qualsevol cas, Club Nàutic Garraf, es reserva el dret a prohibir els enllaços al seu portal web i a exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

12. RESPONSABILITAT
L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització delportal web.
Club Nàutic Garraf, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l'empresa, dels retards o bloquejos en l'ús d'aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.
Club Nàutic Garraf, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en elportal web .
De la mateixa manera, Club Nàutic Garraf, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través delportal web , excepte en aquells supòsits previstos en l'article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que existeix una pàgina webenllaçada amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de Club Nàutic Garraf, seguint el procediment establert a l'apartat 9 d'aquest Avís Legal.
Els enllaços no representen necessàriament l'existència de relació entre Club Nàutic Garraf, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de Club Nàutic Garraf, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d'elles.  Club Nàutic Garraf, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i a qualsevol moment els links que apareixen al seu portal web .
Club Nàutic Garraf, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ella.
Club Nàutic Garraf, s'eximeix de responsabilitat quant a les "cookies" que tercers aliens poguessin instal·lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari.
Club Nàutic Garrafes reserva el dret de denegar o retirar l'accés al  portal web i/o als serveis, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris interessats o client que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, resultin d'aplicació.
13. Comunicacions
Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar deuran enviar un correu electrònic ainfo@clubnauticgarraf.como enviar una comunicació escrita a Club Nàutic Garraf,Escullera de Ponent, s/n, 08871 ,Garraf.

14. Jurisdicció i legislació aplicable
Els termes i condicions que regeixen aquest portal web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest portal web serà de competència dels tribunals deVilanova i la Geltrú.


Club Nàutic Garraf, 2018 ©Tots els drets reservats