Taulell Oficial d'Anuncis

CLUB NÀUTIC GARRAF

EL PRESIDENT I LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB NÀUTIC GARRAF

SALUDEN

ALS SENYORS SOCIS I ELS CONVOQUEN A L’

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER DISSABTE DIA 21 D’ABRIL DE 2018 A LES 11:00 HORES, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, I A LES 11:30 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA, EN EL LOCAL SOCIAL DEL CLUB NÀUTIC GARRAF SITUAT AL PORT DE GARRAF, Escullera de Ponent, s/n, AMB EL SEGÜENT

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES ASSEMBLEES ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DEL 29 D’ABRIL DE 2017.
2. INFORME D’AUDITORIA. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL BALANÇ DE COMPTES I RESULTATS DE L’EXERCICI 2017.
3. PROPOSTA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST PER 2018.
4. MEMÒRIA I INFORME DEL PRESIDENT I DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LES ACTIVITATS DURANT L’EXERCICI 2017-2018.
5. HONORS I DISTINCIONS.
6. NOVA CONCESSIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA DÀRSENA ESPORTIVA DEL PORT DE GARRAF
7. PRECS I PREGUNTES.


Garraf (Sitges), a 28 de Març de 2018